Ramar – Vad innebär det och vad kan de ha för påverkan i ditt arbets- och privatliv?

Vad är ramar?
Nedan följer ett relativt långt inlägg om ramar och vad jag menar med det och var vi hittar dem. Ramkompetens är enligt mig (och flera av mina kollegor) ovärderligt att ha med sig. Både i arbets- och privatlivet. Ramar kan i vissa öron låta stelt och tråkigt – jag säger att det är tvärtom. Lär vi oss använda ramar på rätt sätt frisätter vi fina förutsättningar för flexibilitet, engagemang, välmående tillstånd och bättre samarbeten. Och mycket mer. Scrolla och hoppa bland rubrikerna om hela inlägget känns för långt.

Vi börjar med att titta på vad det finns för olika typer av ramar. Det finns en uppsjö men några exempel är, arbetsram, tidsram, aktivitetsram, ekonomiram, kostram, ansvarsram osv. Som du kanske förstår direkt, så rör vi oss i olika typer av ramar hela tiden, utan att kanske reflektera över dem. Det som vi ska titta lite närmare på är hur vi kan uppmärksamma och aktivt arbeta med våra ramar i vår dagliga kommunikation. Det går att justera/modellera, förhandla och byta ramar.

Olika nivåer inom ramen
När vi är i en gemensam ram är det också viktigt att se till om vi är på samma nivå inom ramen. Vad jag menar är talar jag mer övergripande och du mer detaljerat, så kommer vi krocka. Kanske befinner vi oss indirekt i olika ramar och det skapar också en krock i kommunikationen (ex någon börjar prata med dig om arbete när du är i en privatram). Utan att kunna sätta fingret på att det är just det som är ”problemet”, kan negativa tillstånd som irritation, oförståelse skapas, samt att det bidrar till bristande samarbete. Mer om detta nedan.

Ramar finns i olika nivåer, på olika logiska plan (mer om logiska plan nedan). Du kan ha ett antal övergripande ramar och sen är det möjligt att göra dem mer detaljerad. Exempel på det beskriver jag nedan.

Om jag börjar med att identifiera vilken ram jag är, låt säga en arbetsram. I den finns flera olika aktivitetsramar som jag kan vara i, t ex. möten, konferens, utbildning, föredrag, projektledning osv. I dessa respektive ramar finns fler underramar. Låt oss titta på mötesramen och vilka ramar som kan finnas i det sammanhanget. Det finns kanske en tidsram (hur länge ska mötet pågå och kanske hur lång tid ska varje punkt få ta), en ansvarsram (du kanske är den som kallat till mötet och är mötesledare), en samarbetsram (ni ska tillsammans komma fram till hur ett nytt arbetsverktyg ska implementeras på företaget) och kanske en förhandlingsram (ni behöver bestämma om ni ska välja märke A eller B) osv.

Om du istället låt säga håller en workshop på ett företag, så kommer du förmodligen använda dig av flera olika typer av aktivitetsramar för att uppnå intentionen (syftet) med den. Då kan det vara introduktionsram, föreläsningsram, bikuperam, plenumram, summeringsram m fl. Till dessa kan du t ex. addera en tidsram och för varje aktivitet och i vilken ordning du ska ha dem, så att du får ett bra flyt och att du håller tiden. Det spännande här är att om du blir bra på att planera dina framföranden och möten utifrån ovan exempel, och hela tiden med avstämning mot intentionen (mer om den i detta inlägg), kan du slippa drunkna i detaljer och du och andra blir mer effektiv. Sen är det viktigt att behålla uppmärksamhet på presuppositioner (läs mer om dem här) och hur de tar sig uttryck och påverkar de ramar du befinner dig i.

Det är alltså i kommunikation intressant att uppmärksamma i vilka ramar vi kommunicerar. Dels observera vilken ram vi är i (alltså om vi kommunicerar i samma ram) och om vi talar till varandra på samma nivå (logiska plan).

Justera och modellera ramar
Justera ramar som inte fungerar är att vara flexibel och en skulle jag säga, förutsättning för att lyckas i förändrings- och utvecklingsprocesser. Om en ram inte kan justeras, behöver kanske vissa åtgärder tas, om de som är en del av ramen inte kan förhålla sig till ramsättningen och ramen inte kan justeras.

En bra check att göra för en ram är; Är ramen förstådd, är den tydlig och är den accepterbar av alla som befinner sig i den? Om inte, går den då att justera (ja, nej, kanske). Om svaret är ja är det genom att stämma av presuppositioner och intentioner för den givna ramen hos de berörda och se vad som behöver justeras och hur, för att ramsättningen ska fungera bra. Detta kan förändras över tid, men utgå alltid från nuläget. Om svaret är kanske, behöver ni undersöka närmare vad som inte är möjligt att justera och vad som kan vara möjligt, och därifrån titta på ny ramsättning. Om svaret däremot är nej, ja då uppstår ett läge där det dels är möjligt att titta på om ramen kan väljas bort helt. Om det inte är aktuellt, kommer det bli en fråga för de som inte kan acceptera ramsättningen att lämna den ramen och hitta en ny ram som passar deras värderingar (presuppositioner)mm. Eller lägga uppmärksamet på just värderingarna, och se om de kan vara aktuella att byta ut så att de passar den satta ramen.

En ram som inte fungerar väl kan ibland med små förändringar leda till stora positiva skillnader. Så värdesätt att lägga tid på hur ramarna ser ut i ditt liv och på din arbetsplats, och om vissa av dem behöver justeras.

Förhandling – en aktivitetsram
Förhandling är en typ av aktivitetsram som de flesta i arbetslivet möter på ett eller annat sätt. Det kan vara förhandling om lönen, ett nytt IT-system som ska köpas in, offert för ny lokal eller en förhandling mellan ett fackligt förbund och ett företag. Vissa förhandlingar är enkla, andra kräver mer. En förhandling innebär också att det är två eller fler parter som ska komma överens i en gemensam fråga. De har alla sina egna intentioner (drivna av värderingar, valda sanningar mm) med vad de vill få ut av förhandlingen. Ibland är parterna långt ifrån varandra och då krävs också att samtalen sker på en nivå som leder förhandlingen framåt, i stället för att den fastnar i en diskussion på beteende nivå (”ja men om du gör så, då gör vi si.” ”Och du gjorde så…” ”Du säger…”). Mitt förslag är att fokusera på intentionen hos parterna. Hur känner och vad önskar respektive part, finns det en gemensam nämnare emellan dem? Ta reda på om den ev. gemensamma nämnaren kan vara en drivkraft för parterna till att hitta en lösning som blir till godo för alla. När vi börjar prata på intentionsnivå istället för på beteendenivå, så skapas mer motivation till förändring (lösa situationen). Hittas inga gemensamma nämnare så är det fortfarande på intentionsnivån fokus ska ligga för att leta lösningar. Det kan också vara intressant att ta reda mer på vilka värderingar, förutfattade meningar, sanningar som parterna har om frågan som ska lösas, för att reda ut eventuella missförstånd.

Och undvik för allt i värden att fråga vad den ena parten känner när den andra säger si eller så. Fråga i stället ”Vad önskar du/ni?” och arbeta vidare från det.

Ram om påverkan
I ett företag är det också intressant att titta på en ram som handlar om påverkan. Jag har arbetat på arbetsplatser där ett värdeord varit ”högt i tak”. För mig innebär ”högt i tak” att kunna vara med och påverka företaget, men i vilken utsträckning? Här skulle jag ha önskat en tydlighet i vad ”högt i tak” betydde. Alltså se till att göra en ramsättning kring påverkanramen, så att jag som medarbetare vet vad jag har att förhålla mig till när jag kommer med idéer.

Glida på ramar
I mötesrummet. Samtal mellan några personer som ska bestämma lokal för företagets årliga kickoff.
– Vad sägs om att vi lägger kickoffen på Berns Salonger?
– Berns Salonger, där har jag varit på en väldigt inspirerande föreläsning med Tomas Fogdö.
– Tomas Fogdö, var det inte hann som var så bra i slalom men ramlade på en träning och blev förlamad?
– Jo, och på tal om förlamade och bli rullstolsbunden. Vi ska bygga hus nu och då kräver kommunen att huset ska vara handikappanpassat både ute och inne på nedervåningen efter nya regler.
– Hallå?! Vad tycker vi om Berns Salonger som lokal för vår kickoff?

Känner du igen dig i ovan exempel på hur vi kan glida på ramar? Fundera på hur det ser ut under era möten. Det kan vara helt ok att glida på ramen om det uppmärksammas och samtalet förs tillbaka till det saken gäller. Sker det för ofta och för mycket, blir det ineffektivt. Reflektera gärna också över hur det ser ut på hemmafronten.

Ramkompetens – vad innebär det?
Ramkompetens innebär bl.a att ha förmåga till att uppmärksamma och medvetet veta vilken ram du befinner dig i, när du håller ramen och när du börjar glida på den. Det kan också vara att du vet när du byter den mot en annan, missförstår, förstår, granskar, reflekterar, kraschar, utforskar eller modellerar/justerar ramen. Helt enkelt förståelse för att vi hela tiden rör oss i olika typer av ramar och vad vi kan göra med dem.

Logiska plan
Pratar du om grönsaker och den andre om tomater? Du om bilar och den andre om instrumentpanelen? Du om visionen för företaget och din medarbetare om friskvårdsbidraget ska höjas för att nå dit?

Jag nämnde tidigare att ramar kan delas in i olika nivåer, alltså olika logiska plan. Om vi kommunicerar på helt olika logiska plan, blir det svårare och mer tidskrävande att nå fram till intentionen med samtalet. Om ditt företag befinner sig i en förändringsprocess, en ny vision/nytt mål som ska sjösättas och ni på ett möte är ett flertal personer som ska prata om just denna vision.

Gör informationen så sammanfattad att den är förståelig och greppbar för alla som ska ta del av den.  Samtidigt får den inte bli för övergripande så att intentioner (och mål) med förändringen inte går fram. Det får alltså inte bli en sammanfattning som handlar bara om beteenden (vad som ska göras).

Olika yrken – olika kommunikation
På många arbetsplatser finns det flera olika yrkeskategorier. Säljare, tekniker, marknadsförare, städare, backoffice m.fl. Olika yrkeskategorier kräver olika nivåer för kommunikation beroende på vad som ska förmedlas. När jag arbetade på ett IT-bolag som marknadsförare och hade ett stundande event där både tekniker och säljare var inblandade, lärde jag mig att kommunicera olika med de olika teamen. För att få både ge och få information ifrån dem inför eventet fick jag möta dem på olika sätt. Annars möttes jag av frustration, endera av för mycket eller för lite information.

Jag har t ex. projektlett och genomfört många events, stora som små, genom åren. Jag har alltid lagt stor vikt på vad intentionen med eventet ska vara och vilka känslotillstånd jag/företaget vill sätta deltagarna i. Här kommer då vikten av logiska plan in, för om jag som projektledare säger:
– Vi ska göra det mest minnesvärda eventet de varit på genom alla år!
Vad betyder det? Jag behöver specificera mig mer än så, arbeta i processen med att skapa förståelse, stämma av att vi alla drivs av samma intention och framförallt att vi ser på målet med samma glasögon. Då kommer vi lyckas med vårt mål.

Om det blir för generellt, är det lätt att de andra i projektgruppen eller andra medarbetare börjar göra egna tolkningar av innehållet och helt plötsligt tar vår riktning till att skapa det mest minnesvärda eventet ett sidospår, som inte leder oss till det satta målet.

Alltså, var konkret i din kommunikation. Oavsett om det gäller på arbetsplatsen eller i privatlivet. Stäm av att personen eller personerna du talar med är på samma logiska plan som du, och att du kommunicerar tillräcklig och korrekt information för just den personen/gruppen. Checka av vad som ska finnas med i den aktuella ramen (mötet) och vad som kan tas utanför.  Det spar både dig och dem tid och energi.

Avslut
Om du känner dig obekväm, irriterad eller för den delen glad i olika sammanhang, zooma ut lite och se i vilken ram du befinner dig och vad du i den ramen tror bidrar till ditt känslotillstånd.

Jag har själv de senaste åren identifierat flera ramar där jag inte trivts. Jag har funderat på vad jag själv kan göra för att påverka ramen. Kan jag justera den eller kan jag be om att den justeras? I vissa ramar har jag förstått att det är fel ramsättning för mig och därmed valt att byta ram, t ex. jobb. Anledningen till att jag valde att starta eget var för att jag hade en tydlig bild av hur jag önskade min arbetsram och för att den drivkraften var så stor att jag inte hade kunnat välja något annat. Häftig känsla. När insidan hamnar i balans med de val jag gör utåt.

Hur har du det i dina olika ramar? Hör gärna av dig/er om ni är nyfiken på att få hjälp att översätta det i praktiken.

/Rebecca

* Kommunikolog är vad du vid uppfyllda krav på moduler certifieras till inom Kommunikologi som är en tvärdiciplinär metadiciplin. Det är ett kunskapsområde inom förändrings- och utvecklingsprocesser.

Definitioner av Kommunikologi
– Studiet om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

– Studier av struktur och dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Vill du veta mer? Kontakta mig på rebecca@holisticfuture.se eller gå in på någon av dessa sidor för att få veta mer och hitta utbildningar. Skandinaviska institutet för Kommunikologi eller Kommunikologcenter Hammarbysjöstad

Läs även